inADist


‌ 🔘 نیازمندیهای مداد

انجمن دوست‌داران زرتشت
▪️پاسداری از جشن‌های ملی ▪️برگزاری سخنرانی های فرهنگی ▪️شناساندن فلسفه برگزاری جشن‌ها و باورهای ایرانی

▪️تلفن:


5143253012


دنبال یک مرکز فرهنگی دیگر می‌گردید؟
به کانال «

نیازمندیهای مداد
» بپیوندید:

@medadads


Form